Obchodní podmínky

Platnost od 1. 1. 2013

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti mezi Prodávajícím (provozovatelem) a Kupujícím (zákazníkem) při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.vinazprovence.cz. Zákazník je povinen se s nimi dostatečně seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje souhlas s uvedenými obchodními podmínkami.

Prodávající (provozovatel) - provozovatelem internetového obchodu je firma Pavla Poláková, se sídlem Mezouň 171, Karlštejn, 267 18, Česká republika, IČ: 729 50 889, DIČ: CZ72950889, telefon: +420 777 816 348, e-mail: info@zlevandule.cz.

Zákazník (kupující) - zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba , s níž provozovatel uzavřel Kupní smlouvu. Pokud je zákazníkem právní subjekt (společnost, firma, živnostník, organizace, podnikající fyzická osoba apod.), je Kupní smlouva uzavírána dle obchodního zákona, je-li zákazníkem fyzická osoba (spotřebitel, nepodnikající), řídí se práva a povinnosti účastníků Kupní smlouvy podle občanského zákoníku.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Objednávku lze uzavřít prostřednictvím internetového obchodu www.vinazprovence.eu, nebo na e-mailové adrese:  info@zlevandule.cz. Zboží je možné objednat též telefonicky nebo osobně s následným e-mailovým Potvrzením. V případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.

Objednávka je návrhem Kupní smlouvy, jejímž předmětem je uvedené zboží. Pro zúčastněné strany se stává závaznou Kupní smlouvou v okamžiku elektronického Potvrzení objednávky na e-mail Zákazníka. Na objednané zboží je vystavena faktura, která Vám bude při platbě předem (převodem na bankovní účet společnosti) zaslána v elektronické podobě. Originál faktury obdrží každý Zákazník při převzetí dodávky zboží.

Odstoupení od Kupní smlouvy

Zrušit objednávku po jejím potvrzení, lze uskutečnit pouze se souhlasem Prodávajícího odesláním Žádosti o zrušení objednávky na e-mail  info@zlevandule.cz. Souhlas se zrušením objednávky Vám bude doručen e-mailem.

Zákazník/kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Uplynutím stanovené lhůty toto právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodů zaniká.

Jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní?

§                Napište Žádost o odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, rozhodné je datum převzetí zboží, uvedené na dodacím listu, přiložte kopii dokladu o koupi (faktury), kopii dodacího listu a uveďte číslo bankovního účtu, na který Vám bude finanční částka poukázána.

§                Vracené zboží musí být v originálním obalu, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení.

§                Zboží zašlete spolu s výše uvedenými doklady doporučeně na vlastní náklady na naši adresu: Pavla Poláková, Mezouň 171, Karlštejn, 267 18 nebo jej můžete dopravit na tuto adresu osobně v předem dohodnutém termínu.

§                Zboží zaslané formou dobírky nebude přijato.

§                Po obdržení vráceného zboží Vám bude finanční částka, odpovídající kupní ceně zboží, zaslána převodem na Vámi uvedený bankovní účet, nejpozději do 30 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo od Kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit

§                stane-li se její plnění nemožným (např. vyprodáním zásob nebo postižení nenadálou událostí, např. živelnou katastrofou) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že Kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající Kupujícímu celou částku neprodleně po doručení písemného odstoupení od smlouvy,

§                domnívá-li se důvodně, že Kupující nesplňuje zákonné podmínky pro nákup alkoholických nápojů,

§                pokud nebyla Zákazníkem uhrazena platba za zboží ve lhůtě splatnosti, či po jiné sjednané lhůtě.

§                V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího bude Zákazník vždy písemně informován.

Platební a dodací podmínky

Každý Kupující má možnost volby pro něj optimálního způsobu dodání i platby. Kupní cena zboží je platná do vyprodání zásob či do provedení aktualizace cen v tomto internetovém obchodě. Každý nabízený produkt je označen názvem, základní charakteristikou a cenou za jeden kus včetně DPH ve výši 21%, taktéž cena dopravy.

Objednané zboží bude v případě zaslání „na dobírku“ podáno k přepravě do dvou pracovních dní od potvrzení objednávky. Při bezhotovostní platbě bude zboží vyexpedováno do dvou pracovních dní po obdržení fakturované finanční částky na účet obchodu. Zásilková služba Vaši zásilku doručí do 24hodin od převzetí.

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.

Bankovním převodem nebo složenkou (platba předem)

Platbu za objednané zboží můžete uhradit předem na bankovní účet společnosti. Veškeré údaje potřebné pro bezhotovostní platbu (číslo účtu, kód banky, cena za zboží s DPH) jsou uvedeny na Daňovém dokladu (faktuře), jako Variabilní symbol použijte číslo faktury. Objednané zboží Vám bude dodáno zvoleným způsobem po připsání fakturované částky na účet společnosti.

Na dobírku (platba v hotovosti)

Platbu za objednané zboží může Zákazník uskutečnit formou dobírky – v hotovosti při převzetí zásilky přepravcem na dodací adrese. O stavu objednávky bude elektronicky informován. Cena za dobírku (doběrečné) činí 50,-Kč a je připočítána k celkové ceně objednávky a dopravy.

Osobní odběr zboží (platba v hotovosti)

§                Provozovna v Mezouni č.p. 171

O vyhotovení objednávky připravené k odběru bude Zákazník informován e-mailem nebo SMS, zpravidla do dvou pracovních dní od potvrzení objednávky.

Způsob a cena za doručení zboží na dodací adresu

Česká pošta (Balík do ruky)

§                + 99,- Kč za každý balík do 10kg 

§                Platba převodem nebo na dobírku.

§                Při větší objednávce využijte možnosti zásilkové služby.

Individuální doručení EXPRES - vlastní dopravou

Tato služba platí pouze po Praze nebo do vzdálenosti 50km od sídla firmy. Jedná se o individuální doručení zboží na Vaši adresu v předem domluveném čase, se zárukou ochrany Vaší objednávky proti mechanickému poškození při přepravě. Cena dopravného 550,- Kč Vám při objednávce nad 8000,- Kč nebude účtována.

Kontrola zásilky

Při převzetí zboží Zákazníkovi doporučujeme překontrolovat, zda zásilka odpovídá objednávce a zda je bez zjevných vad. Zjistí-li její mechanické poškození či rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je potřeba tuto skutečnost bezprostředně nahlásit Prodávajícímu (nejpozději do 24 hodin). K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout.

V případě chybně objednaného zboží ze strany Zákazníka, lze toto zboží vyměnit za jiné, ve stejné hodnotě, pokud toto nedopatření Zákazník nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí být vráceno nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního a zaslání nového zboží hradí zákazník. Zboží vrácené formou dobírky nebude přijato.

Pokud je zásilka předávána dopravní službou a Zákazník zjistí její poškození, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Tím se vyřízení celé věci zjednoduší a urychlí, aniž by bylo dotčeno právo Zákazníka na možnost uplatnění reklamace. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Reklamace

Našim cílem je vyřídit případnou reklamaci zboží ke spokojenosti zákazníka. Reklamace jsou automaticky uznávány v případě prokazatelných závad.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná , má Zákazník nárok na výměnu zboží za jiné v dané hodnotě, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky, bude reklamace zamítnuta jako neoprávněná a Prodávající bude požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět Zákazníkovi. Reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním vína nelze uznat.

Jak postupovat v případě reklamace?

§                Kontaktujte nás na adrese: Pavla Poláková, se sídlem Mezouň 171, Karlštejn, 267 18, telefonicky: +420 777 816 348 nebo e-mailem: info@zlevandule.cz.

§                Popište důvod reklamace, přiložte kopii dokladu o vlastnictví zboží (faktura, účtenka) a uveďte, zda si v případě kladného vyřízení reklamace přejete výměnu zboží za jiné nebo vrácení peněz.

§                Zašlete zboží i s písemnou reklamací doporučeně (nebo jej doručte osobně) na uvedenou adresu Provozovatele. Zboží zaslané formou dobírky nebude přijato!

§                Zboží musí být vráceno nepoškozené, v originálním balení.

§                O způsobu vyřízení reklamace obdržíte jako Kupující písemné potvrzení.

§                Vyreklamované zboží si budete moci vyzvednout na provozovně (v předem domluveném termínu) nebo Vám bude zasláno na náklady Prodávajícího.

§                V případě požadavku na vrácení peněz za reklamované zboží, bude finanční částka poukázána bankovním převodem na Vámi uvedený účet.

Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listu. Záruka na prodávané zboží je poskytována po dobu 24 měsíců.

Ochrana osobních údajů

Prodávající respektuje a chrání soukromí Zákazníka v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb, v platném znění. Veškerá data Zákazníka, nezbytná pro provedení účetních operací, identifikaci bankovních převodů a archivaci daňových dokladů, která je potřeba evidovat, jsou uchovávána jako důvěrné informace a chráněna před zneužitím. Osobní data Zákazníka slouží výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří údaje zákazníků, které jsou nutné pro doručení zboží externími dopravci.

Uzavřením Kupní smlouvy dává Zákazník souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží vyjadřuje Zákazník souhlas s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami. V situacích, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vzájemné smluvní vztahy Zákazník – Prodávající, řídí platnými právními úpravami. Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2013 do odvolání či jejich změny.

Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti. Společnost si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky.